GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Ngày 22/11/2017, Viện Pháp y tâm thần Trung ương BIên Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác pháp y tâm thần năm 2017
Đến năm 2020, phát triển Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đạt tiêu chí đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng, nhân lực, trang thiết bị nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao về giám định...