PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Ngày đăng: 04/11/2017

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

I. GIỚI THIỆU

            - Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

                        + Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

                        + Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn.

                        + Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

  TỔ CHỨC NHÂN SỰ:
            - Tổng số 07 biên chế, trong đó: 04 nữ.
                        + BSCKI: 01

                        + BSCK Tâm thần: 02

                        + CNĐD: 01.

                        + CĐĐD: 01

                        + Y sĩ: 01

                        + CN tâm lý: 01

   CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA PHÒNG:
            - Hiện tại phòng gồm các bộ phận sau:
                        + 01 thư viện
                        + 01 kho lưu trữ hồ sơ
                        + 01 tổ
phòng chống thiên tai
                        + 01 tổ công nghệ thông tin
            Được trang bị khá đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các công tác hoạt động của phòng.

II. NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế chuyên môn để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Trung tâm. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng, giữa Trung tâm với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo quy định của Nhà nước (khi cần).

7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

8. Tổ chức công tác thường trực toàn Trung tâm.

9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

12. Đảm trách công tác công nghệ thông tin, quản lý website Trung tâm.