PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN

Ngày đăng: 04/11/2017

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN

I. GIỚI THIỆU

- Phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đố và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, toàn bộ công tác hành chính quản trị và kế toán.

II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

 - Phòng gồm có 08 thành viên bao gồm 04 biên chế và 04 hợp đồng lao động, trong đó nữ: 04.

   + Cử nhân Kế toán: 01

   + Kế toán viên Trung cấp: 01

   + Văn thư lưu trữ: 01

   + Điều dưỡng Trung học: 01

   + Bảo vệ: 02

   + Y công: 02

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Trung tâm, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

9. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

10. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc.

11. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị.

12. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng.

13. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng.

14. Quản lý các phương tiện vận tải. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

15. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch

16. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải.

17. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung.

18. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động.

19. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc.

20. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

21. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

22. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

23.  Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức quản lí chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

24. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể.

25. Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi.

26. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

27. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ sổ sách kế toán theo đúng quy định.

28. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động.

IV. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH, KHÁM BỆNH
            - Ban hành kèm theo Thông tư 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định pháp y, pháp y tâm thần và Thông tư 35/2014/TT-BTC ngày 21/3/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần. (File đính kèm bên dưới)